پژوهش های دستور زبان فارسی (RPG) - واژه نامه اختصاصی