پژوهش های دستور زبان فارسی (RPG) - فرایند پذیرش مقالات