پژوهش های دستور زبان فارسی (RPG) - اخبار و اعلانات